Dairy Development Program โครงการพัฒนาโคนมและคุณภาพน้ำนม โดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ผลิตนมโฟร์โมสต์ในประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโคนมและน้ำนม